Tóm tắt Sản phẩm MT4

Các yêu cầu ký quỹ mặc định của Công ty theo trang Đòn bẩy linh động, có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện thị trường được gạch chân. Thông báo về các điều chỉnh liên quan sẽ được gửi qua nền tảng MT4.

Các Tóm tắt Sản phẩm này nên được đọc cùng với Điều kiện Giao dịch.

Phí qua đêm Swap/ Rollover phát sinh khi lệnh giao dịch mở được giữ qua đêm. Giá trị có thể được tìm thấy tại Nền tảng và bằng cách nhấp vào đây.

Ngày chuyển tiếp được đặt ra bởi Công ty.

Xin lưu ý rằng ngày hết hạn và thời gian của một số hợp đồng nhất định có thể thay đổi liên quan đến Nhà cung cấp thanh khoản.

Công ty sẽ cập nhật bất kỳ thay đổi nào về các hợp đồng bị ảnh hưởng trên trang web của mình khi có thể. Trong một số trường hợp, điều này có thể không thực hiện được do thông báo cận từ Nhà cung cấp thanh khoản.

Phí hoa hồng có thể được áp dụng cho một số công cụ nhất định. Bạn có thể tra cứu các công cụ này trên Cổng thông tin cho Khách hàng và/hoặc Nền tảng Giao dịch Trực tuyến. Spread có thể được áp dụng có thể được tra cứu trên Nền tảng Giao dịch Trực tuyến.

Kích thước giao dịch tối thiểu/tối đa có thể khác nhau; vui lòng tham khảo trên nền tảng giao dịch.

Yêu cầu Ký quỹ dựa trên đòn bẩy 1:500. Yêu cầu Ký quỹ được dựa trên đòn bẩy áp dụng cho (các) tài khoản của khách hàng (Không bao gồm CFD SHARES).

Vui lòng lưu ý đòn bẩy tối đa 1:400 cho khách hàng trực thuộc Windsor Markets (Kenya) Limited.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang thông tin đòn bẩ của chúng tôi.

UTC+ 3 giờ mùa hè; UTC+ 2 giờ mùa đông