Tóm tắt Sản phẩm MT4

Các Tóm tắt Sản phẩm này nên được đọc cùng với Điều kiện Giao dịch.

Phí qua đêm Swap/ Rollover phát sinh khi lệnh giao dịch mở được giữ qua đêm. Giá trị có thể được tìm thấy tại Nền tảng và bằng cách nhấp vào đây.

Ngày chuyển tiếp được đặt ra bởi Công ty.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tài liệu này, tuy nhiên thông tin có thể thay đổi.

Phí hoa hồng có thể được áp dụng cho một số công cụ nhất định. Bạn có thể tra cứu các công cụ này trên Cổng thông tin cho Khách hàng và/hoặc Nền tảng Giao dịch Trực tuyến. Spread có thể được áp dụng có thể được tra cứu trên Nền tảng Giao dịch Trực tuyến.

Kích thước giao dịch tối thiểu/tối đa có thể khác nhau; vui lòng tham khảo trên nền tảng giao dịch.

Yêu cầu Ký quỹ dựa trên đòn bẩy 1:500. Yêu cầu Ký quỹ được dựa trên đòn bẩy áp dụng cho (các) tài khoản của khách hàng (Không bao gồm CFD SHARES).

Ví dụ FX:

Yêu cầu ký quỹ để giao dịch 1 lot USDJPY với ký quỹ là 0.20% (tương ứng với tài khoản 1:500) ở giá thị trường 113.450; Tiền tệ gốc của tài khoản: USD

Tính Yêu cầu ký quỹ:

Số lượng lot *  kích thước hợp đồng *  Phần trăm ký quỹ bắt buộc   

1   *  100,000 USD  *  0.20 %  =  200 USD  

Ví dụ CFD:

Yêu cầu ký quỹ để giao dịch 2 lot US30 CFD với ký quỹ 0.250% (tương ứng với tài khoản 1:500) ở giá thị trường 26200; Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR

 Tính Yêu cầu ký quỹ: 

Số lượng lot *  kích thước hợp đồng * giá thị trường *  Phần trăm ký quỹ bắt buộc   

 2  *  10  *   26200   *  0.250 %  =  1310 USD (lưu ý rằng US30 chịu tác động bởi USD)

chuyển đổi (nếu có)

1310 USD = 1065.04 EUR (tỷ giá EURUSD hiện thời khi trao đổi 1.2300 do tài khoản mang mệnh giá EUR) 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang thông tin đòn bẩ của chúng tôi.

UTC+ 3 giờ mùa hè; UTC+ 2 giờ mùa đông

Hãy cùngbắt đầu

Menu