ĐÒN BẨY

Đòn bẩy mặc định là 1:500, tuy nhiên có thể thay đổi phù hợp.

Khách hàng có thể yêu cầu đòn bẩy khác với đòn bẩy mặc định, yêu cầu phải được Công ty phê duyệt.
Dành cho Yêu cầu ký quỹ trong trường hợp đòn bẩy khác tỷ lệ mặc định nêu trong bảng sau

Ngoài ra, đòn bẩy có thể thay đổi trong trường hợp tổng số lot ở vị thế mở tăng lên.

Thay đổi của đòn bẩy được áp dụng dựa trên tổn thất ròng giao dịch của Khách hàng.

Vị thế mở ròng (“NOP”) là tổng hợp các vị thế được Khách hàng giữ ở trạng thái mở trên tất cả các công cụ.

Đòn bẩy trở về mức ban đầu khi được cho là thuận lợi.

Xem thêm chi tiết về hệ số vốn cấp NOP và đòn bẩy tối đa tương ứng rong bảng dưới đây.

Tính Yêu cầu ký quỹ (“MR”):

FX : Số lượng lot  *  kích thước hợp đồng * Phần trăm ký quỹ bắt buộc * tỷ giá hối đoái (nếu có)

CFD (Tương lai – Kim loại giao ngay- Cổ phiếu -Cryptos-Chỉ số) : Số lượng lot  *  kích thước hợp đồng * Giá thị trường* Phần trăm ký quỹ bắt buộc * tỷ giá hối đoái (nếu có)

VD 1 (FX)yêu cầu ký quỹ để giao dịch 5 Lots GBPUSD với yêu cầu ký quỹ 0.20% (tương ứng với tài khoản 1:500); Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR

*tỷ giá hối đoái 1.29631 (EURGBP giá thị trường 0.77142 : chuyển đổi: 1/ 0.77142

– trong ví dụ, yêu cầu ký quỹ bằng 1,000 GBP

 

VD 2 (FX)yêu cầu ký quỹ để giao dịch 2 Lots GBPCAD với yêu cầu ký quỹ 0.20% (tương ứng với tài khoản 1:500); Tiền tệ gốc của tài khoản: USD

– trong ví dụ, yêu cầu ký quỹ bằng 400 GBP

VD 3 (FX)yêu cầu ký quỹ để giao dịch 1 Lot AUDUSD với yêu cầu ký quỹ 0.20% (tương ứng với tài khoản 1:500); Tiền tệ gốc của tài khoản: GBP

– trong ví dụ, yêu cầu ký quỹ bằng 200 AUD

VD 4 (Kim loại giao ngay CFD)yêu cầu ký quỹ để giao dịch 2 lots XAUUSD với yêu cầu ký quỹ 0.30% (tương ứng với tài khoản 1:500); Tiền tệ gốc của tài khoản: USD

VD 5 (Chỉ số CFD) – yêu cầu ký quỹ để mua bán 5 CFD UK100 với yêu cầu ký quỹ 0.50% (tương ứng với tài khoản 1:500); Tiền tệ gốc của tài khoản: GBP

VD 6 (chỉ số CFD)yêu cầu ký quỹ để giao dịch 2 CFD GER30 với yêu cầu ký quỹ 0.50% (tương ứng với tài khoản 1:500); Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR

VD 7 (CỔ PHIẾU CFD) – yêu cầu ký quỹ để giao dịch 1 CFD EBAY với ký quỹ 5%; Tiền tệ gốc của tài khoản: USD

Lưu ý I: Yêu cầu ký quỹ dựa trên đòn bẩy (không bao gồm CỔ PHIẾU CFD), có thể bắt buộc thay đổi khi khách hàng nhận được thông báo phù hợp.

Lưu ý II: Thực hiện thay đổi Yêu cầu ký quỹ, dựa trên NOP, và thực hiện tính toán lại số dư.

Lưu ý III: Khách hàng có thể cần khởi động lại cổng kết nối khách hàng để hiển thị Yêu cầu ký quỹ đúng dựa trên Đòn bẩy mới điều chỉnh.

Menu