Tóm tắt Sản phẩm MT4

*Yêu cầu ký quỹ mặc định (phía dưới) của Công ty, có thể được điều chỉnh dựa theo tình hình của thị trường. Thông. báo về những điều chỉnh này sẽ được gửi qua nền tảng giao dịch MT4

* Vui lòng lưu ý rằng phí hoa hồng giao dịch 8 USD cho mỗi lot (mở và đóng lệnh) áp dụng.

Các Tóm tắt Sản phẩm này nên được đọc cùng với Điều kiện Giao dịch.

Phí qua đêm Swap/ Rollover phát sinh khi lệnh giao dịch mở được giữ qua đêm. Giá trị có thể được tìm thấy tại Nền tảng và bằng cách nhấp vào đây.

Ngày chuyển tiếp được đặt ra bởi Công ty.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tài liệu này, tuy nhiên thông tin có thể thay đổi.

Phí hoa hồng có thể được áp dụng cho một số công cụ nhất định. Bạn có thể tra cứu các công cụ này trên Cổng thông tin cho Khách hàng và/hoặc Nền tảng Giao dịch Trực tuyến. Spread có thể được áp dụng có thể được tra cứu trên Nền tảng Giao dịch Trực tuyến.

Kích thước giao dịch tối thiểu/tối đa có thể khác nhau; vui lòng tham khảo trên nền tảng giao dịch.

Yêu cầu Ký quỹ dựa trên đòn bẩy 1:500. Yêu cầu Ký quỹ được dựa trên đòn bẩy áp dụng cho (các) tài khoản của khách hàng (Không bao gồm CFD SHARES).

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang thông tin đòn bẩ của chúng tôi.

UTC+ 3 giờ mùa hè; UTC+ 2 giờ mùa đông

Hãy cùngbắt đầu

Menu